Πολιτική Απορρήτου

Συλλογή δεδομένων

Το σύστημα τηρεί ανώνυμες πληροφορίες αναλυτικής πρόσβασης στις υπηρεσίες του για ταυτοποιημένους ή μη ταυτοποιημένους χρήστες, με στόχο την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών του, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και ακεραιότητάς του.

Τα δεδομένα αυτά ενδεικτικά αφορούν αλλά δεν περιορίζονται σε, περιοχή και χρόνο πρόσβασης, ενέργειες χρήστη πάνω σε κάθε περιοχή, συσκευή/περιηγητή/διαδικτυακή διεύθυνση κ.α.

Το woof χρησιμοποιεί cookies για τη επίτευξη της επιθυμητής εμπειρίας χρήστη. Πρόκειται για μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή διαδικτύου και επιτρέπουν στο woof να εντοπίζει προηγούμενες ενέργειες του χρήστη ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις και συνήθειές του. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την λειτουργία των cookies από τον περιηγητή διαδικτύου του, μειώνοντας τις δυνατότητες εξατομίκευσης και του επιπέδου υπηρεσιών του συστήματος.

Προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η απόκτηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη (email, ονοματεπώνυμο, τοποθεσία κλπ), αυτό γνωστοποιείται στο χρήστη με σαφήνεια. Η επιβεβαίωση και τήρηση στοιχείων γίνεται για λόγους διασφάλισης της επιθυμητής διαβάθμισης πρόσβασης στις υπηρεσίες του συστήματος (υποχρεωτικά για επιχειρήσεις), της εξατομίκευσης της εμπειρίας χρήσης (προαιρετικά για επισκέπτες) και της διασφάλισης της νομιμότητας των ενεργειών και συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να συνδυάζει τα στοιχεία αυτά ώστε να προστατεύει τη λειτουργία του και τους χρήστες του αλλά και να εξατομικεύει την εμπειρία και την γενικότερη ενημέρωση του του χρήστη.

Δεν επιτρέπεται η διανομή των προσωπικών αυτών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο ή η εσωτερική χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97, Data Protection Directive (95/46/EC), ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ.2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εξαίρεση ως προς την πρόσβαση τρίτου στα δεδομένα χρηστών αποτελεί η περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του woof, εφόσον δεν τροποποιούνται οι όροι χρήσης ή η δυνατότητα του ιδιοκτήτη του να συνδυάζει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα με πρόσθετες πληροφορίες. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται ρητή συναίνεση των χρηστών για τη διατήρηση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί με αίτημά του να απομακρύνει ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει καταχωρήσει στο σύστημα, διακόπτοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή του στις σχετικές υπηρεσίες του συστήματος.

Τα προσωπικά στοιχεία χρηστών δεν αποκαλύπτονται ούτε στους επισκέπτες αλλά ούτε στους άλλους χρήστες του συστήματος χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του αναφερόμενου προσώπου ή τη ρητή αποκάλυψή τους.

Η πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει τις περιπτώσεις σχέσεων και εσκεμμένης αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων μεταξύ των χρηστών του συστήματος.

Περιπτώσεις εξαίρεσης αποτελούν:

  • Η απόδοση προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας σε συνεργάτη της εταιρίας για την επίλυση ζητήματος το οποίο έχει αναδειχτεί από χρήστη ή την εξυπηρέτηση αιτήματος το οποίο έχει υποβάλει.
  • Η μετάδοση προσωπικών δεδομένων (πχ email, ή αριθμός κινητού τηλεφώνου, λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων) σε υπηρεσία τρίτων μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs), όπου αυτά είναι αναγκαία για την λειτουργία σχετικής υπηρεσίας (πχ αποστολή SMS, Push Notifications, Social Network Shares κ.α.)

Επιπλέον είναι δυνατόν να γίνεται στατιστική μετάδοση πληροφοριών σε υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας, εταιρίες προώθησης κ.α. εφόσον από το σύστημα απομακρύνονται ή κρυπτογραφούνται επαρκώς όλες εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν με σημαντική ακρίβεια στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων χρήστη.

Τέλος ενδέχεται να παραχωρηθούν προσωπικά δεδομένα προς τις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομικού αιτήματος. Εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία και περίπτωση ο χρήστης θα ενημερώνεται και θα έχει δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με το νόμο (ν2472/97).

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτείται προώθηση προσωπικών δεδομένων, ζητείται ρητή συναίνεση του χρήστη από το σύστημα ή/και τη CITE.

Καταγραφή επικοινωνίας

Το σύνολο της επικοινωνίας με το σύστημα και τα στελέχη της CITE, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων του woof (όπου διατίθεται), καταγράφεται.

Η CITE έχει το δικαίωμα να ηχογραφεί κλήσεις προς και από την τηλεφωνική της υποδομή καθώς μετά από σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Το σχετικό συλλεγόμενο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ελέγχου ποιότητας, εκπαίδευσης προσωπικού και επίλυση διαφορών.

Τρίτα συστήματα

Το woof δεν σχετίζεται με την τήρηση προσωπικών δεδομένων από τρίτα συστήματα, όπως κοινωνικά δίκτυα, eshops, web portals και λοιπά, στα οποία ενδέχεται να ανακατευθύνεστε μέσα από συνδέσμους και υπηρεσίες του. Για τις εκεί πολιτικές απορρήτου παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στις σχετικές διαδικτυακές σελίδες τους.

Επιπρόσθετα οι χρήστες ενδέχεται να διαθέτουν σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες μέσω ρυθμίσεων του περιηγητή διαδικτύου, του λειτουργικού συστήματος ή άλλου λογισμικού το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στη συσκευή με την οποία περιηγούνται στο woof. Το woof δεν σχετίζεται με τις επιμέρους πολιτικές απορρήτου των εν λόγω συστημάτων και ο χρήστης καλείται να αναφερθεί για περαιτέρω ενημέρωση στις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τα εν λόγω λογισμικά ή/και συστήματα.

Ειδικοί όροι επιμέρους υπηρεσιών

Υπηρεσίες προβολής βιτρίνας

Ειδικά για τις υπηρεσίες προβολής περιεχομένου σε βιτρίνες επιχειρήσεων, ο πελάτης συναινεί ότι το σύστημα θα μπορεί να προβάλει εκτός από τις δικές του προσφορές:

  • Εμβόλιμες προσφορές τρίτων (μη σχετιζόμενες επιχειρήσεις)
  • Εμβόλιμες προσφορές συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (κατ υπόδειξη του πελάτη)
  • Ενημερωτικό περιεχόμενο από κανάλια τα οποία επιλέγει ο πελάτης
  • Αυτοπροβολή του woof και της CITE

Η CITE καταβάλει προσπάθεια μη προβολής ανταγωνιστικών προσφορών από τρίτους, λόγω όμως της πιθανοτικής συμπεριφοράς του συστήματος κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να συμβαίνει. Παρακαλούμε τους πελάτες για την υπόδειξη σχετικών φαινομένων προς βελτίωση των αλγορίθμων του woof και την περεταίρω μείωση σχετικών φαινομένων.

Εφόσον ορίζεται ποσόστωση προβολής εσωτερικών / εξωτερικών προσφορών, αυτή τηρείται προσεγγιστικά και μακροσκοπικά. Λόγω της πιθανοτικής συμπεριφοράς του συστήματος, η CITE δεν εγγυάται την απόλυτη τήρηση των αναλογιών. Σε περίπτωση παρατήρησης συστηματικής απόκλισης, οι πελάτες καλούνται να υποδεικνύουν στη CITE τα σχετικά φαινόμενα προς βελτίωση των αλγορίθμων του woof και την περεταίρω μείωση σχετικών φαινομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση της ποσόστωσης είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 5 ενεργών προσφορών από πλευράς του πελάτη στο σύστημα.

Η CITE δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ενημερωτικών καναλιών τα οποία προβάλλονται μέσα από το σύστημα.

Υπηρεσίες προβολής προσφορών

Η CITE ενδέχεται να περιορίζει ή να διακόπτει την πρόσβαση σε προσφορές επιχειρήσεων όταν αυτές ξεπεράσουν τα όρια προβολής τα οποία ορίζονται από το εκάστοτε πακέτο πίστωσης. Ο περιορισμός ή η διακοπή μπορεί να γίνονται μόνιμα ή περιστασιακά, αναλόγως φόρτου του συστήματος και επισκεψιμότητας των σχετικών αναρτήσεων προσφορών.

Οι τροποποιήσεις τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ο πελάτης στις προσφορές, ανάλογα με το πακέτο του, κατατάσσονται σε:

  • Ενεργοποιήσεις / απενεργοποιήσεις: τροποποιήσεις των ημερομηνιών μιας προσφοράς
  • Μεταβολές τιμών: αφορά σε τροποποίηση της τιμής μιας προσφοράς και μόνο αυτής.
  • Διορθώσεις επιμέλειας: αφορά σε μικρές τροποποιήσεις με στόχο διόρθωσης συντακτικών, ορθογραφικών ή άλλων μικρής κλίμακας σφαλμάτων.
  • Μεταβολές περιεχομένου: αφορά σε ουσιαστική τροποποίηση του περιεχομένου, η οποία δεν αφορά σε σφάλματα

Ανάλογα με το πακέτο πίστωσης και το χρόνο πραγματοποίησης μιας αλλαγής μπορεί να επιτρέπονται μία ή περισσότερες παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των προσφορών.

Συναίνεση

Κάθε περεταίρω πρόσβαση σε αυτόν αποτελεί συναίνεση με την ακολουθούμενη πολιτική συλλογής και χρήσης προσωπικών και ανώνυμων πληροφοριών από το σύστημα.