Όροι χρήσης

H χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του woof αποτελούν συναίνεση επί των όρων χρήσης που παρουσιάζονται εδώ.

Στο παρακάτω κείμενο:

  • Ως "λογισμικό" αναφέρεται το λογισμικό του woof.
  • Ως "σύστημα" αναφέρεται το woof συνδυαζόμενο με τα δεδομένα και το υλικό που το απαρτίζει. Η αναφορά στο woof είναι ισοδύναμη με το "σύστημα".
  • Ως "χρήστης" αναφέρεται το κάθε φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία αλληλεπιδρά με το σύστημα για οποιοδήποτε λόγο, ανεξάρτητα από το αν ταυτοποιείται (μέσω λογαριασμού) ή όχι (ανώνυμος).
  • Ως "επιχείρηση" αναφέρεται η εκάστοτε επιχείρηση η οποία διαθέτει λογαριασμό στο σύστημα και τοποθετεί προσφορές σε αυτό.
  • Ως "επισκέπτης" αναφέρεται ο χρήστης ο οποίος εκμεταλλεύεται τις υπηρεσίες του συστήματος ως δυνητικός πελάτης ή ενδιαφερόμενος για τις προσφορές που τοποθετούνται στο σύστημα ανεξάρτητα από το αν ταυτοποιείται (μέσω λογαριασμού) ή όχι (ανώνυμος)

Cookies, προσωπικά δεδομένα, πολιτική απορρήτου

Οι πληροφορίες της περιοχής "Πολιτική Απορρήτου" αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των όρων χρήσης του συστήματος. Παρακαλούμε αναφερθείτε σε αυτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ευθύνη επί περιεχομένου και υπηρεσιών

Η CITE και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του συστήματος καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσα σε αυτόν να είναι ακριβείς και πλήρεις και το υλικό που διανέμεται να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα άλλων. Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε το σύστημα παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, προσβάλει το κοινό αίσθημα ή παρουσιάζει ανακριβείς πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ώστε να αντιμετωπίσουμε το όποιο ζήτημα.

Η CITE δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για βλάβη οποιασδήποτε φύσεως προκληθεί στις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις ή στους επισκέπτες του συστήματος από τη χρήση οποιαδήποτε πληροφορίας ή/και υπηρεσίας παρέχεται από αυτό. Η εκμετάλλευση των αντίστοιχων πληροφοριών και υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης ή του επισκέπτη.

Αποκλειστικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται στις σελίδες προβολής επιχειρήσεων και προσφορών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες τις αναρτούν. Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε άμεσα μαζί τους για ανακρίβειες, σφάλματα, παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλο αίτημα το αναφέρεται στο περιεχόμενο που αναρτούν.

Η CITE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό μέσω υπερσυνδέσμων. Απόλυτα υπεύθυνοι για το υλικό και τη λειτουργία των αναφερόμενων διαδικτυακών τόπων είναι οι νόμιμοι κάτοχοί τους. Παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε τους αντίστοιχους χώρους αναφοράς δικαιωμάτων και όρων χρήσης και αντίστοιχα επικοινωνείτε με την εκάστοτε επιχείρηση η οποία παρέχει τον σχετικό σύνδεσμο, για την επίλυση των όποιων ζητημάτων.

Σε περίπτωση μη απόκρισης των επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, παρακαλείστε όπως ενημερώνετε την CITE σχετικά.

Η CITE λαμβάνει πλήθος μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών του woof. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνεται για αστοχίες λογισμικού και υλικού των συστημάτων και εφαρμογών ή για τυχόν παραβιάσεις από κακόβουλες επιθέσεις κατά του λογισμικού, των πληροφοριών, υπηρεσιών και των συστημάτων των εξυπηρετητών από τρίτους, οι οποίες πιθανόν οδηγήσουν σε εξαπάτηση ή ζημιά κατά των επιχειρήσεων ή των επισκεπτών του woof.

Διακοπή πρόσβασης υπηρεσιών

Η CITE διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την παροχή των υπηρεσιών του woof στους επισκέπτες τους ή χρήστες τους, εφόσον βρεθεί ότι αυτοί παραβιάζουν νόμους πνευματικών δικαιωμάτων, μη επιτρεπτού περιεχομένου, λοιπών ειδικών όρων χρήσης ή προβούν σε οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά επιλήψιμη ενέργεια ή ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο το σύστημα.

Η CITE διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες του συστήματος επιλεκτικά σε χρήστες / επιχειρήσεις προσωρινά ή μόνιμα, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την προστασία της διαθεσιμότητας και ορθότητας λειτουργίας του.

Υποχρεώσεις επισκεπτών και επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στο woof υποχρεούνται:

  • Στην παροχή περιεχομένου το οποίο δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων
  • Στην καταχώρηση μόνο πραγματικών προσφορών
  • Στην παροχή ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με το περιεχόμενο προσφορών
  • Στην παροχή περιεχομένου κατάλληλου για προβολή από κάθε ηλικιακή ομάδα
  • Στην αποφυγή κάθε φύσεως παραπλανητικού περιεχομένου (πχ περιγραφές, σύνδεσμοι κ.α.)

Προσφορές οι οποίες θα βρεθούν να παραβιάζουν τους παραπάνω όρους θα απενεργοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα θα απενεργοποιείται ο λογαριασμός της επιχείρησης και θα δεσμεύεται το υπόλοιπο πίστωσης του προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η επιχείρηση, με την παράλληλη επιφύλαξη κάθε περεταίρω νόμιμου δικαιώματος της CITE.

Οι αξιολογήσεις προϊόντων από επισκέπτες γίνονται μετά από επαλήθευση προσωπικών στοιχείων από το σύστημα και θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες. Η οποιαδήποτε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των υπηρεσιών του woof θα πρέπει να τηρεί τους ευρέως αποδεκτούς κανόνες ευγένειας και καλής συμπεριφοράς. Απαγορεύονται ρητά οι μη τεκμηριωμένες τοποθετήσεις καθώς και η χρήση υβριστικής ορολογίας κατά προσώπων ή/και επιχειρήσεων.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο επισκέπτης του, woof είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πληροφοριών σεβόμενος τα πνευματικά δικαιώματα και τους κανόνες λειτουργίας του διαδικτύου. Απόπειρες επιθέσεων κατά χρηστών ή του συστήματος, καθώς και όποιες κακόβουλες ενέργειες έχουν σαν στόχο την παραβίαση της ιδιωτικότητας ή εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του woof ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο εξαπάτηση των επιχειρήσεων ή/και επισκεπτών του woof, θα καταγράφονται και διώκονται με όλα τα νόμιμα μέσα.

Το λογισμικό του woof αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της CITE. Το σύστημα αποτελεί ιδιοκτησία της CITE.

Η CITE δεν διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου το οποίο αναρτάται στο σύστημα ως μέρος προσφορών ή των περιγραφών των επιχειρήσεων που φιλοξενούνται στο σύστημα.

Απαγορεύεται η αντιγραφή τμήματος ή ολόκληρου του λογισμικού, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του woof χωρίς τη ρητή άδεια της CITE.